slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

18.7.2016

ORTUS 5 SC - omezené a kontrolované použití v sóji

ORTUS 5 SC - Rozsah použití přípravku:

Plodina, oblast použití

Škodlivý organizmus

Dávkování

OL

Poznámka

1) k plodině

2) K ŠO

3) k OL

 

4) Pozn. k dávkování

5) Umístění

6) Určení sklizně

sója

sviluška chmelová

1 l/ha

14

1) do 80 BBCH

 

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní

 

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

sója

200 – 400 l/ha

postřik

1x

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

plodina

bez redukce

tryska 50%

tryska 75%

tryska 90%

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

Sója

4

4

4

4

 

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 14 m.

 

SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem

 

Toto nařízení ÚKZÚZ o povolení přípravku pro omezené a kontrolované použití podle čl. 53 nařízení ES nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení. Za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství.

Doba platnosti nařízení se stanovuje na omezenou dobu od 18. 7. 2016 – 14. 11. 2016.

etiketa ORTUS 5 SC ke stažení