slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

FLEXI

Datum aktualizace: 14.1.2016 21:07

Účinná látka karboxylovaný styren butadien kopolymer
Množství úč.l. 472,7 g/l
Evidenční číslo 1715-0C
Biologická funkce pasivní pomocný prostředek
Formulační úprava emulgovatelný koncentrát
Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)Výstražný symbol
Signální slovo
Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)Standardní věty o nebezpečnosti
Doporučené pokyny pro bezpečné zacházení P280 P305+351+338