slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

NISSORUN ® 10WP

Datum aktualizace: 17.10.2016 00:00

Účinná látka hexythiazox
Množství úč.l. 100 g/kg
Evidenční číslo 3598-5
Biologická funkce insekticid
Formulační úprava smáčitelný prášek
Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)Výstražný symbol
Signální slovo VAROVÁNÍ
Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)Standardní věty o nebezpečnosti H410
Doporučené pokyny pro bezpečné zacházení P273 P280 P501