slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

ORTUS ® 5 SC

Datum aktualizace: 14.1.2016 21:07

Účinná látka fenpyroximát
Množství úč.l. 51,2 g/l
Evidenční číslo 4087-0
Biologická funkce insekticid
Formulační úprava suspenzní koncentrát
Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)Výstražný symbol
Signální slovo VAROVÁNÍ
Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)Standardní věty o nebezpečnosti H317 H332 H410
Doporučené pokyny pro bezpečné zacházení P261 P273 P280 P302+352 P333+313 P501