slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

MARKATE 50

Datum aktualizace: 14.1.2016 21:07

Účinná látka lambda-cyhalothrin
Množství úč.l. 50 g/l
Evidenční číslo 4728-0
Biologická funkce insekticid
Formulační úprava emulgovatelný koncentrát
Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)Výstražný symbol
Signální slovo NEBEZPEČÍ
Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)Standardní věty o nebezpečnosti H301 H304 H314 H332 H336 H410
Doporučené pokyny pro bezpečné zacházení P260 P280 P301+330+331 P305+351+338 P312 P391