slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

IMPULSE ® SUPER

Datum aktualizace: 14.1.2016 21:07

Účinná látka 1) spiroxamine; 2) tebuconazole; 3) triadimenol
Množství úč.l. 1) 250 g/l; 2) 167 g/l; 3) 43 g/l
Evidenční číslo 4324-7
Biologická funkce fungicid
Formulační úprava emulgovatelný koncentrát
Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)Výstražný symbol
Signální slovo NEBEZPEČÍ
Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)Standardní věty o nebezpečnosti H302 H314 H361 H410
Doporučené pokyny pro bezpečné zacházení P280 P301+330+331 P302+350 P305+351+338 P391 P501