slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

FEZAN ® PLUS

Datum aktualizace: 11.10.2016 00:00

Účinná látka 1. chlorothalonil; 2. tebuconazol
Množství úč.l. 1. 166 g/l 2. 60 g/l
Evidenční číslo 4969-0
Biologická funkce fungicid
Formulační úprava suspenzní koncentrát
Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)Výstražný symbol
Signální slovo VAROVÁNÍ
Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)Standardní věty o nebezpečnosti H332 H351 H361 H400 H410
Doporučené pokyny pro bezpečné zacházení P261 P271 P273 P281 P304+340 P308+313 P391 P501