slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

MIXANIL ®

Datum aktualizace: 21.7.2016 00:00

Účinná látka 1. chlorthalonil; 2. cymoxanil
Množství úč.l. 1. 375 g/l; 2. 50 g/l
Evidenční číslo 5007-0
Biologická funkce fungicid
Formulační úprava suspenzní koncentrát
Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)Výstražný symbol
Signální slovo VAROVÁNÍ
Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)Standardní věty o nebezpečnosti H317 H319 H332 H335 H351 H361 H410
Doporučené pokyny pro bezpečné zacházení P261 P280 P302+352 P304+340 P312 P501