slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

CYFLAMID ® 50EW

Datum aktualizace: 11.10.2016 00:00

Účinná látka cyflufenamid
Množství úč.l. 50g/l
Evidenční číslo 4869-0
Biologická funkce fungicid
Formulační úprava
Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)Výstražný symbol
Signální slovo NEBEZPEČÍ
Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)Standardní věty o nebezpečnosti H315 H336 H411
Doporučené pokyny pro bezpečné zacházení P261 P273 P280 P302+352 P391 P501