slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

SOLEIL ®

Datum aktualizace: 14.1.2016 21:07

Účinná látka 1. bromukonazol, 2. tebukonazol
Množství úč.l. 1. 167 g, 2. 107 g
Evidenční číslo 4900-0
Biologická funkce fungicid
Formulační úprava emulgovatelný koncentrát
Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)Výstražný symbol
Signální slovo NEBEZPEČÍ
Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)Standardní věty o nebezpečnosti H304 H318 H336 H361 H410
Doporučené pokyny pro bezpečné zacházení P261 P280 P305+351+338 P312 P331 P403+233 P501