slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

BARCLAY GALLUP® 360

Datum aktualizace: 14.1.2016 21:07

Účinná látka glyfosát
Množství úč.l. 360 g/l (jako IPA sůl 483 g/l)
Evidenční číslo 4619-2
Biologická funkce herbicid
Formulační úprava rozpustný koncentrát
Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)Výstražný symbol
Signální slovo VAROVÁNÍ
Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)Standardní věty o nebezpečnosti H319 H411
Doporučené pokyny pro bezpečné zacházení P102 P270 P273 P280 P305+351+338 P337+313 P391 P501