slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Quad-Glob 200 SL

QUAD-GLOB 200 SL je postřikový neselektivní přípravek určený pro desikaci brambor, řepky olejné, lnu, vikve seté, prorůstajícího krmného ječmene a ovsa, ulehčení kombajnového sběru krmného jetele lučního, jetele bílého a osivového lnu, hrachu a fazole.

Působení přípravku

Přípravek QUAD-GLOB 200SL je jako postřikový neselektivní přípravek určený zejména pro desikaci plodin; přijímán zelenými částmi rostlin, narušuje buněčnou membránu a cytoplazmu. Toto působení se nejprve projevuje chlorotickými skvrnami a později vadnutím až úplným usycháním. Při styku s půdou se rychle absorbuje a inaktivuje, proto má přípravek QUAD-GLOB 200SL nízké reziduální zatížení prostředí.

Spektrum účinnosti

QUAD-GLOB 200SL je specialista pro desikaci většiny zemědělských plodin a při aplikaci na prorůstající ječmen nebo oves spolehlivě likviduje plevele a tak je umožněn kombajnový sběr.

Přípravek QUAD-GLOB 200SL je dešti odolný po 15 minutách od jeho aplikace a rychle je přijímán zelenými částmi rostlin na celé rostlině. V závislosti na podmínkách a stavu porostu zhruba po 3 až 5 dnech jsou rostliny a plevele zcela desikovány a uschlé. QUAD-GLOB 200SL je v půdě inaktivován a nemá residuální vliv na následující plodiny.

Návod K použití

plodina účel použití dávka l/ha OL poznámka
brambor desikace 4 l/ha
200-500 l vody/ha
 4  max. 1x
hrách na zrno desikace 3 l/ha
200-500 l vody/ha
4 max. 1x
bob na zrno desikace 3 l/ha
200-500 l vody/ha
před sklizní 4-7 dnů, jen pro krmné účely
max. 1x
len setý desikace 3 l/ha
300-500 l vody/ha
 7  max. 1x
řepka olejka desikace 3 l/ha
250-500 l vody/ha
6  max. 1x
jetel luční semenné porosty,
jetel plazivý semenné porosty
desikace 3 l/ha
200-500 l vody/ha
 4 v plné zralosti porostu
max. 1x
ječmen, oves desikace 4 l/ha
200-500 l vody/ha 
 4  polehlé porosty, jen ke krmným účelům
max. 3x

Brambor

Aplikujte v době, kdy hlízy dosáhly požadované velikosti. Přípravek může poškodit hlízy, pokud je aplikován v době nebo krátce po období sucha. Slabý déšť, mlha nebo silná rosa můžou zvýšit riziko poškození. Neaplikujte, když je půda suchá.

Brambory určené pro dlouhodobé uskladnění nechte zhruba 14 dní po sběru vydýchat a vyzrát slupku. Aplikujte na suchý porost kolem poledne. Nepřidávejte adjutant.

Hrách na zrno

Aplikujte na zralý porost, když vlhkost semen poklesne pod 45%.

Bob na zrno

Aplikujte na zralý porost 4-7 dnů před sklizní, kdy je většina lusků černá. Sklizený bob je určen pro krmení holubů a jiných hospodářských zvířat.

Len setý

Aplikujte, když je většina semen a rostlin v plné zralosti, tj. tobolky jsou tmavě hnědé se světle zelenými semeny. Smáčedla zvyšují účinnost postřiku (*). Sběr se provádí při vlhkosti lnového semene 14%.

Řepka olejka

Aplikujte v době, kdy je 80-90% semen zralých – V horní třetině porostu je maximálně polovina semen zelená a druhá polovina černě a hnědě zbarvená. V střední třetině je 90% semen červeno hnědých až černohnědých a několik semen je černých. V dolní třetině jsou všechny semena černá případně hnědočerná. Tyto podmínky jsou zhruba, když jsou semena v šešulích na exponovaných místech černohnědá až zralá. Nesmíte čekat na zralost všech semen v každém poschodí porostu!

Desikace polehlých a přerostlých porostů plodin: V případě, že aplikaci musíte vykonávat před dosažením plné zralosti porostů, je třeba počítat s následným adekvátním snížením klíčivosti a hmotnosti semen těchto plodin.

Použití organosilikátových smáčedel (*)musí být v souladu s instrukcemi od jejich výrobce.

Sběr vykonáváme 7-10 dní po aplikaci v závislosti na podmínkách.

Jetel luční, jetel plazivý

Aplikujte na zralý porost 2-3 dny před předpokládanou sklizní. Sláma smí být zkrmována po 4 dnech po aplikaci.

Ječmen, oves

Aplikujte na porost zralý ke sklizni. 

Další podmínky aplikace

(*) Použití přípravku QUAD-GLOB 200SL v doporučené směsi nebylo Státní rostlinolékařskou správou vyhodnoceno z hlediska bezpečnosti a účinnosti pro takto ošetřenou plodinu. Při aplikaci každé směsi je nutné postupovat v souladu s §51 odst.1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění, neboť jde o použití nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné pro včely.

 Množství postřikové kapaliny se řídí hustotou, mohutností porostu a intenzitou zaplevelení.

Přípravek se aplikuje maximálně 1x za vegetační sezónu.

Přímý postřik a/nebo případný úlet postřikové mlhy nesmí zasáhnout žádné okolní porosty!

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku QUAD-GLOB 200SL.

Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob.

(Před použitím si přečtěte přiložené pokyny).

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

plodina (oblast použití) škodlivý organismus, jiný účel použití dávkování, mísitelnost OL LA poznámka
vikev setá - množitelské porosty desikace

3 l/ha, 200-500 l vody/ha

AT -- před sklizní, max. 1x za vegetaci

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem ani odparem.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Quad-glob 200SL.

OP II.st. Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchových vod při aplikaci do vikve seté.

Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese ve smyslu ust. Čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1107/2009 výlučně osoba používající přípravek.

Rezistence

Diquat a paraquat jsou ze skupiny herbicidů známých jako bypiridinové. Byla pozorována rezistence na paraquat u některých jednoročních trav a rostlin z čeledě Epilobium, které se mohou vyskytovat v plantážích drobného ovoce, v ovocných sadech a chmelnicích. U těchto druhů resistentních na paraquat musíme počítat s nižší účinností také u přípravků na bázi účinné látky diquat.

Příprava postřikové kapaliny

Odměřené množství přípravku se vlije do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou. Po promíchání se nádrž doplní vodou, případně se před doplněním přidají odměřená množství dalších přípravků a obsah nádrže se před doplněním opětovně promíchá, nebo se použije předmíchávacího zařízení, je-li jím postřikovač vybaven. Při přípravě směsí je zakázáno míchat koncentráty, přípravky se do nádrže vpravují odděleně.

Datum aktualizace

21.4.2017 00:00

registrační číslo 4729-0
účinná látka diquat
biologická funkce desikant
více informací

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.