slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Lieto

Způsob působení:

Lieto je fungicid určený na ochranu brambor proti plísni bramboru. Obsahuje dvě účinné látky s odlišným mechanizmem účinku preventivní a kurativní cymoxanil se systémovým působením a kontaktní zoxamid.

návod k použití:

1) Plodina, oblast použití 2) Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost OL Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL Pozn. 4) k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
brambor plíseň bramborová 0,45 kg/ha 7 1) od: 21 BBCH, do: 89 BBCH

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

UPŘESNĚNÍ POUŽITÍ:

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině Interval mezi aplikacemi
brambor 200-500 l/ha postřik 6x 7 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina bez redukce tryska 50% tryska 75% tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
brambory 4 4 4 4

Další omezení:

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody. Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. Doporučuje se při aplikaci použít traktor s uzavřenou kabinou pro řidiče například typu 3 podle ČSN EN 15695-1.

Postřik nesmí zasáhnout sousední porosty.Vstup na ošetřený pozemek je možný až druhý den po aplikaci. Při práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte. Po odložení osobních ochranných pracovních prostředků se osprchujte. Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak po skončení práce ochranný oděv vyperte a OOPP očistěte.

Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky. Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé. Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Ke stažení

Datum aktualizace

22.1.2019 00:00

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.