slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Perseo

Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k ochraně pšenice, ječmene, žita, tritikale proti houbovým chorobám.

ZPŮSOB PŮSOBENÍ

Perseo je fungicid obsahující směs dvou účinných látek s rozdílným mechanismem účinku: azoxystrobin ze skupiny methoxyakrylátů (FRAC 11) a chlorthalonil ze skupiny ftalimidů (FRAC M5).
Azoxystrobin působí protektivně, kurativně a eradikativně. Inhibicí mitochondriálního dýchání zabraňuje klíčení spor a inhibuje růst mycelia. Má systémový a translaminární účinek.
Chlorthalonil působí protektivně. Vyznačuje se kontaktním a preventivním účinkem. Zabraňuje klíčení spor a inhibuje růst mycelia.
Přípravek je určen na ochranu pšenice, ječmene, tritikale a žita vůči široké škále houbových chorob.

NÁVOD K POUŽITÍ

1) Plodina, oblast použití 2) Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost OL (dny)

Poznámka  1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

4) k dávkování
5) Umístění
6) Určení sklizně
pšenice, tritikale, žito braničnatka pšeničná, braničnatka plevová, rez pšeničná, rez plevová 3 l/ha AT 1) do: 69 BBCH
ječmen rynchosporiová skvrnitost ječmene 3 l/ha AT 1) do: 59 BBCH

AT – ochranná lhůta (OL) je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině
pšenice, ječmen, tritikale, žito 200 – 400 l/ha postřik 1x

upřesnění použití

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. Některé odrůdy jabloní jsou vysoce citlivé k účinné látce azoxystrobin. Přípravek nesmí být použit, hrozí-li nebezpečí úletu aplikační kapaliny na jabloně rostoucí v blízkosti ošetřované plochy.

TABULKA OCHRANNÝCH VZDÁLENOSTÍ STANOVENÝCH S OHLEDEM NA OCHRANU NECÍLOVÝCH ORGANISMŮ

Plodina bez redukce tryska 50 % tryska 75 % tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
pšenice, žito, ječmen, tritikale 4 4 4 4

PŘÍPRAVA APLIKAČNÍ KAPALINY

Při přípravě aplikační kapaliny dbejte na důkladné vypláchnutí přípravku z obalu, aby nedocházelo ke snížení koncentrace při přípravě aplikační kapaliny.
Před použitím přípravek důkladně protřepejte. Odměřené množství vlijte do nádrže postřikovače zčásti naplněné vodou a za stálého míchání doplňte nádrž postřikovače na stanovený objem vodou. Při aplikaci musí být zabezpečeno stálé promíchávání postřikové kapaliny. Kapalinu je třeba neustále udržovat v pohybu mícháním. Před aplikací zkontrolujeme dávkování a činnost trysek. Připravenou postřikovou kapalinu je nutné bezodkladně spotřebovat.

DALŠÍ ÚDAJE A UPŘESNĚNÍ

Dodatková informace společnosti Oxon Italia S.p.A.
Přípravek používejte výhradně v souladu s návodem na použití. Společnost Oxon Italia S.p.A. nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím či skladováním přípravku.

Datum aktualizace

22.11.2018 00:00

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.