slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

TOPSIN ® M 500 SC

Postřikový fungicidní přípravek určený k ochraně ječmene ozimého a pšenice ozimé proti stéblolamu, pšenice, ječmene, žita, ovsa a tritikale proti fuzariózám klasů, cukrovky a řepy krmné proti cerkosporióze, řepky olejky proti černi, fomové hnilobě, plísni šedé a slunečnici proti hlízence obecné.
Je formulován jako suspenzní koncentrát (SC).

Působení přípravku

TOPSIN M 500 SC je systémový fungicid s kurativní a protektivní účinností, je přijímán listy i kořeny. Přípravek se vyznačuje dlouhodobým reziduálním účinkem, má pozitivní vliv na celkový zdravotní stav porostu a výnosovou úroveň.

Návod k Použití 

plodina, oblast použití škodlivý organismus, jiný účel použití dávkování, mísitelnost OL

poznámka

1)k plodině 2)k šo 3)k ol 4)k dávkování 5)k umístění 6)k určení sklizně 

pšenice ozimá
ječmen ozimý
stéblolam 0,7 l/ha AT

1) na počátku sloupkování

4) max 1x.

pšenice, ječmen, žito, oves, tritikale fusariózy klasů 1,5 l/ha

AT

1) od BBCH 61, do: BBCH 65

4) max. 1x

cukrovka, řepa krmná cerkosporióza řepy 0,6-0,7 l/ha

21 2) dle signalizace
řepka olejka ozimá čerň řepková, fomová hniloba, plíseň šedá 1,2 l/ha na podzim AT 1) od: BBCH 14, do: BBCH16
řepka olejka čerň řepková, fomová hniloba, plíseň šedá 1,4 l/ha v průběhu kvetení AT 1) od: BBCH 55, do: BBCH 69, nejpozději do BBCH 71

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní
OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Rozšířené použití přípravku povolené dle § 37 zákona č. 326/2004 Sb.:

Plodina, oblast použití škodlivý organismus dávkování, mísitelnost OL poznámka
slunečnice hlízenka obecná 1,5-1,8 l/ha
300-400 l vody /ha
AT 3) max. 1x v BBCH 15-19 nebo BBCH 51-61, nejpozději v BBCH 61

Způsob použití: pozemní postřik.
Maximální počet ošetření na plodinu celkem: 1 x za vegetaci.
Druhová a odrůdová citlivost: Není známa. Před ošetřením se doporučuje ověřit citlivost na několika rostlinách ošetřované odrůdy.

(SPe2) Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 4 m.
Při použití ve slunečnici: OP II st.: Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. st. zdrojů povrchové vody.

Aplikační poznámky

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině Interval mezi aplikacemi
cukrovka, řepa krmná, řepka olejka, tritikale, žito, oves 200-400 l/ha postřik max. 1x ---
ječmen, pšenice 200-400 l/ha postřik

max. 1x 0,7 l/ha

max. 1x 1,5 l/ha

---


Použití přípravku pro ošetření pšenice, ječmene, žita, ovsa a triticale proti fuzariózám:
Přípravek je určen k použití v rámci takového agronomického přístupu, který upřednostňuje preventivní opatření s cílem maximálně omezit výskyt fuzariózy, a to zejména vhodným výběrem předplodiny, odrůdy plodiny, způsobu pěstování, způsobu nakládání s posklizňovými zbytky předplodiny a dodržováním vyrovnaného osevního postupu.
Výši dávky přípravku z uvedeného rozmezí v cukrovce a krmné řepě volíme podle předpokládaného výskytu choroby.
Přípravek vykazuje vedlejší účinnost proti padlí řepnému v cukrovce a krmné řepě.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

plodina bez redukce tryska 50% tryska 75% tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
řepka olejka, obilniny, cukrovka, krmná řepa 4 4 4

Datum aktualizace

7.10.2016 00:00

registrační číslo 4628-0
účinná látka thiofanát-methyl
biologická funkce fungicid
více informací

ADR a obaly

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.