Herbicidy

GALISTOP

pro plevele stop
Herbicid k hubení dvouděložných plevelů v obilninách, v kukuřici, na loukách a pastvinách.
Rychlý účinek
Specialista nejen na svízel
Přípravek poslední záchrany

Herbicid Galistop řeší vzešlé dvouděložné plevele. Účinná látka fluroxypyr proniká přes listy a v rostlině je rozváděna translokací. Aktivní růst plevelů v době postřiku a dostatečné pokrytí listové plochy je předpokladem jejich úspěšného hubení. Účinek se zvětšuje při teplotě a vyšší relativní vlhkosti.

Pokyny k aplikaci:
Pšenice ozimá, ječmen ozimý: POST od 2. listu do fáze zduřelé pochvy praporcového listu (BBCH 12-45).
Žito, tritikale, pšenice tvrdá, oves: POST od 2. listu do fáze objevení se 1. kolénka (BBCH 12-31).
Pšenice jarní, ječmen jarní: POST od 2. listu do fáze objevení se jazýčku praporcového listu (BBCH 12-39).
Kukuřice na siláž: od 3. do 6. listu kukuřice, max. do výšky kukuřice 20 cm.
Louky a pastviny: na nově založené travní porosty použijte dávku 0,75 l/ha na začátku podzimu v době odnožování trav. Trávy musí být v době aplikace dostatečně zakořeněné. V následujících letech aplikujte na jaře 14-21 dnů po sečení a po obnově listové plochy plevelů.

Citlivé plevele: svízel přítula (do počátku květu), ptačinec žabinec (do počátku květu), svlačec rolní (do 6 listů), hluchavka nachová (do 4 listů), lilek černý (děložní listy až 6 pravých listů), šťovík tupolistý (před květem), kopřiva dvoudomá (před květem).

V případě předčasného zrušení porostu obilnin mohou být vysévány následující plodiny: jarní obilniny, jarní řepka olejka, kukuřice, cibule, mák nebo trávy.

Po sklizni plodiny ošetřené přípravkem Galistop lze vysévat všechny plodiny. Po aplikaci přípravku v dávce 2 l/ha nelze vysévat jeteloviny, hrách, fazol a jiné luskoviny v období 12 měsíců.

Galistop nesmí zasáhnout okolní porosty. Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny.

Použití TM kombinací: Galistop je možné použít v TM kombinacích s jinými přípravky obsahujícími ú.l.: chlormekvát chlorid, klopyralid, MCPA, fenpropidin, cypermethrin, prochloraz. Při použití TM se řiďte registrovaným návodem k použití obou přípravků.

Dokumenty

Herbicidy