slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Apyros ®

Postřikový selektivní postemergentní herbicid ve formě ve vodě dispergovatelných granulí (WG) proti pýru plazivému, chundelce metlici a dalším jednoletým travám a některým odolným dvouděložným plevelům v ozimé a jarní pšenici.

způsob působení:

APYROS je selektivní herbicid určený k postemergentní aplikaci v jarní a ozimé pšenici. Je přijímán listy a účinkuje systémově. Vyšší teplota a vlhkost po aplikaci zvyšují účinek přípravku, naopak chladné a suché počasí účinnost zpomaluje.
Jednoděložné plevele hubí od fáze klíčení až do vytvoření prvního kolénka, odrostlejší plevele jsou potlačovány ve vývoji. Dvouděložné plevele hubí v době od klíčení až do vývinu dvou párů pravých listů.
APYROS účinkuje proti vytrvalým i jednoletým jednoděložným plevelům jako pýr plazivý, chundelka metlice, a dále působí na heřmánky, ptačinec žabinec, svízel přítulu a některé další dvouděložné plevele.

NÁVOD K POUŽITÍ:

1) Plodina,
oblast použití
2) Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost

OL (dny)

3) Poznámka
pšenice ozimá, pšenice jarní pýr plazivý, svízel přítula, heřmánek, ptačinec žabinec

26 g/ha, 100-400 l vody/ha

70

1) do: 30 BBCH

3) na jaře, max. 1x
pšenice ozimá, pšenice jarní chundelka metlice

13 g/ha, 100-400 l vody/ha

70

1) do: 30 BBCH

3) na jaře, max. 1x

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.

upřesnění použití:

Stádium škodlivého organismu

Chundelka metlice – od vzejití do vytvoření prvního kolénka (BBCH 11-31)

Pýr plazivý – po obnovení růstové aktivity, optimálně ve fázi 3-4 listů (BBCH 13-14)

Dvouděložné plevele – od vzejití do vývinu dvou párů pravých listů (BBCH 10-12)

Spektrum účinnosti:

Citlivé plevele:
pýr plazivý, chundelka metlice, heřmánky, ptačinec žabinec, svízel přítula

Následné plodiny

Po sklizni pšenice lze vysévat ozimé i jarní obilniny, řepku olejnou, brambory, mák setý a kukuřici. Na lehkých půdách může dojít k poškození ozimého ječmene. V roce následujícím po ošetření ozimé pšenice nelze vysévat cukrovku, krmnou řepu, slunečnici a čirok.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Přípravek se aplikuje postřikem.
Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku APYROS.

TABULKA OCHRANNÝCH VZDÁLENOSTÍ STANOVENÝCH S OHLEDEM NA OCHRANU NECÍLOVÝCH ORGANISMŮ

Plodina bez redukce tryska 50% tryska 75% tryska 90%
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
pšenice ozimá, pšenice jarní 10 5 3 0

PŘÍPRAVA APLIKAČNÍ KAPALINY:

Před použitím se ujistěte, že bylo postřikovací zařízení po posledním použití řádně očištěno a že je nastaveno tak, aby dávkovalo doporučené množství při doporučeném tlaku. Před použitím přípravku důkladně protřepejte obsah v uzavřeném obalu.
Odměřené množství přípravku se rozpustí v nádrži postřikovače naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání se doplní na stanovený objem postřikové kapaliny.

DaLŠÍ ÚDAJE A UPŘESNĚNÍ:

Dodatková informace:

Pro zlepšení smáčivosti, zvýšení odolnosti proti dešti, zlepšení pronikání aplikačních kapalin do rostliny je možné použití přípravku APYROS v Tank-Mix-u s pomocným prostředkem (adjuvant nebo smáčedlo)*. Pomocný prostředek může nahradit kapalné hnojivo DAM 390* nebo TM* s jinými herbicidy.
Doporučení pro přípravu postřikové jíchy: do nádrže postřikovače, naplněné do poloviny vodou přidejte pomocný prostředek* (nebo další herbicid*), po důkladném promíchání přidejte APYROS a za stálého míchání doplňte vodu na požadovaný objem.
Před samotnou aplikací Tank-Mixu doporučujeme provést test kompatibility a selektivity na malé ploše před aplikací.
Poznámka *: Použití přípravku APYROS v doporučené směsi nebylo Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským vyhodnoceno z hlediska bezpečnosti a účinnosti pro takto ošetřenou plodinu.

Upozornění : 

U chundelky metlice byla zjištěna rezistence k sulfonylmočovinám.

Účinná látka sulfosulfuron patří do skupiny sulfonylmočovin a dle mezinárodní klasifikace podle mechanismu účinku je zařazena mezi inhibitory acetolaktát syntázy (ALS), B/2. Opakované používání herbicidních přípravků této skupiny na stejném pozemku je příčinou vzniku rezistentních biotypů chundelky metlice a zvyšuje riziko vzniku rezistence některých dalších druhů plevelů, zejména jednoletých trav.

Pro minimalizaci tohoto rizika je doporučeno dodržovat následující zásady správné agronomické praxe:

- aplikovat pouze etiketou stanovené dávky přípravku se smáčedlem v optimální vývojové fázi plevele a za optimálních aplikačních podmínek, k aplikaci používat pouze vhodná a technicky způsobilá aplikační zařízení,

- přizpůsobit pěstební postupy výskytu plevele na pozemku a potřebám jeho kontroly,

- kombinovat různé způsoby kontroly plevele: sekvenční kombinace herbicidů s různým mechanizmem účinku, zpracování půdy, střídání plodin,

- oznámit podezření na nedostatečnou účinnost.

- oznámit podezření na nedostatečnou účinnost.

 Pro získání dalších informací kontaktujte výrobce přípravku, poradce, distributora, nebo pracovníky rostlinolékařské péče.

Datum aktualizace

15.10.2018 00:00

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.