slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Bantux

Selektivní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu (SC) pro ředění vodou k hubení jednoděložných i dvouděložných plevelů v řepce olejce, hořčici bílé a brukvovité zelenině.
Pouze pro profesionální uživatele.

Působení přípravku

BANTUX je herbicid určený k hubení jednoděložných i dvouděložných plevelů v porostech ozimé a jarní řepky, brukvovité zeleniny a hořčice. Je přijímán především kořenovým systémem při vzcházení. Po vzejití je plevely částečně přijímán i listy.

Po aplikaci na půdu před vzejitím plevelů je přijímán klíčícími plevely a působí jejich odumření před nebo krátce po vyklíčení. Hubí i plevele do fáze děložních listů, které jsou v době ošetření již vzešlé.

Jelikož k hlavnímu účinku dochází prostřednictvím půdy, dosáhne se spolehlivé účinnosti při dostatečné půdní vlhkosti. Při aplikaci za sucha se herbicidní účinek dostaví při pozdějších srážkách. Podle současných poznatků je BANTUX dobře snášen všemi odrůdami řepky včetně tzv.dvounulových.

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele: psárka polní, béry, lipnice roční, rosička krvavá, ježatka kuří noha, chundelka metlice, laskavce, šřovíky, kopřiva žahavka, rozrazily, pšťoury, mléč rolní, pryskyřník rolní, kokoška pastuší tobolka, plevele heřmánkovité, rdesno červivec, lebedy, mák vlčí, lilek černý, kolenec rolní, hluchavky, pomněnka rolní, ptačinec žabinec, merlík bílý, čistec rolní.

NÁVOD K použití

Plodina, OBLAST POUŽITÍ Škodlivý organismus, JINÝ ÚČEL POUŽITÍ Dávkování, MÍSITELNOST OL Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
řepka olejka plevele jednoděložné, plevele dvouděložné 2 l/ha AT 1) od: 00 BBCH,
do: 09 BBCH, nebo od: 10 BBCH,
do: 18 BBCH
2) ve f. 10 BBCH
hořčice bílá plevele jednoděložné, plevele dvouděložné 2 l/ha AT 1) od: 00 BBCH,
do: 09 BBCH, nebo
od: 10 BBCH,
do: 18 BBCH
2) ve f. 10 BBCH
zelenina brukvovitá plevele jednoděložné, plevele dvouděložné 2 l/ha  AT 1) od: 10 BBCH, do: 18 BBCH, nebo
po výsadbě, do: 18 BBCH
2) ve f. 10 BBCH

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině
hořčice bílá,
řepka olejka,
zelenina brukvovitá
100-400 l/ha postřik max. 1x

Aplikační poznámky

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.
Po aplikaci přípravku nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřované plodině. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.
Srážky po aplikaci mohou způsobit na lehkých půdách splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a poškození porostu.
Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1%, nelze vyloučit poškození plodiny přípravkem.
Použití půdního herbicidu při minimálním zpracování půdy konzultujte s držitelem povolení.

Dávka vody 100 - 400 l/ha.

Náhradní plodiny

Po zorání porostu řepky olejky ozimé lze pěstovat jarní obilniny, jarní řepku olejku, brambory, cukrovku, kukuřici. Před výsevem náhradních plodin je třeba půdu promísit do hloubky 15 cm.
V případě zorání porostu hořčice (aplikace přípravku na jaře) lze jako náhradní plodiny pěstovat výhradně řepku olejku jarní, brambory a druhy kapusty.
Možnosti pěstování následných/náhradních plodin po ošetření brukvovité zeleniny konzultujte s držitelem povolení.
Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

následné plodiny

Po sklizni řepky olejky je pěstování následných plodin bez omezení.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina bez redukce tryska 50% tryska 75% tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
řepka olejka, hořčice 5 4 4 4
brukvovitá zelenina 6 4 4 4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
řepka olejka, hořčice, brukvovitá zelenina 5 0 0 0

Datum aktualizace

26.6.2017 00:00

registrační číslo 3790-3
účinná látka metazachlor
biologická funkce herbicid
více informací

ADR a obaly

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.