slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Ergon

Postřikový herbicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí (WG) proti jednoletým dvouděložným plevelům v pšenici ozimé, pšenici jarní a ječmeni jarním.

způsob působení

Ergon je dvousložkový směsný herbicid na bázi 2 sulfonylmočovin, metsulfuron-methylu a thifensulfuron-methylu, působící jako ALS inhibitor (syntéza esenciálních aminokyselin valinu a isoluecinu) se systémovým účinkem a příjmem listy i kořeny rostlin, určený k hubení širokého spektra většiny dvouděložných plevelů. Způsobuje zastavení dělení buněk a následné zastavení růstu plevelů ve velmi krátké době po aplikaci. První symptomy účinku se objevují přibližně 2 týdny po aplikaci. Plevele jsou výrazně citlivější v raných fázích růstu, teplo a vlhko podporují účinek přípravku, chladné a suché podmínky naopak účinek zpomalují. Ergon lze použít na všech typech půd, odrůdová citlivost a variabilita u běžně pěstovaných odrůd pšenice a ječmene nebyla pozorována.

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele: hořčice rolní, ptačinec prostřední, hluchavka nachová, konopice rolní, heřmánkovec přímořský, nepatrnec rolní, rdesno červivec, kokoška pastuší tobolka, výdrol řepky olejky.
Méně citlivé plevele: opletka obecná, svízel přítula, merlík bílý, rozrazil perský, pomněnka rolní, rdesno ptačí, violka rolní, mák vlčí.

Návod na použití

plodina škodlivý organismus dávkování, mísitelnost OL poznámka
ječmen jarní
pšenice jarní
plevele dvouděložné jednoleté 60 g/ha
100-400 l vody/ha
AT od BBCH 13 do BBCH 37
max. 1x
pšenice ozimá plevele dvouděložné jednoleté 70 g/ha
100-400 l vody/ha
AT od BBCH 13 do BBCH 37
max. 1x na jaře

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Aplikační poznámky

Růstová fáze plodin v době aplikace: BBCH 13-37, tj. 3.list rozvinutý – objevení se spodního listu (praporcový list).
Růstová fáze plevelů v době aplikace: BBCH 10-16, tj. děložní listy až 6 pravých listů.
Maximální počet aplikací: 1x za vegetační sezónu.

Dávka vody: 100-400 l/ha

Neošetřujte po dobu 7dnů po válení obilniny.
Neošetřujte obilniny s podsevem trav, jetelovin nebo jiných dvouděložných plodin.
Účinek může být snížen vlivem sucha.
Nepoužívejte v porostech, ovlivněných faktory, které oslabují růst ošetřované plodiny a kvalitu ošetření!
V případě nutnosti zaorání ošetřeného porostu je po dobu 3 měsíců po ošetření možné zařadit pouze pšenici. Před setím musí být půda zpracována do hloubky aspoň 15 cm.
Po aplikaci herbicidu Ergon je možné ve stejném kalendářním roce zařadit pouze obilniny, řepku a trávy. V dalším roce po ošetření není volba následné plodiny omezená, nelze však vyloučit projevy fytotoxicity (obzvláště v cukrovce, červené řepě a zeleninách) na extrémně zásaditých půdách v kombinaci s nedostatkem srážek a dlouhodobým suchem v období od ošetření obilniny do setí následných plodin na takových půdách.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem, odparem ani splachem!
Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem rozhodnutí o povolení přípravku.
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem nebo rosením.

tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

plodina bez redukce tryska 50% tryska 75% tryska 90%
ječmen, pšenice - jarní aplikace 50 30 30 30

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)

plodina bez redukce tryska 50% tryska 75% tryska 90%
ječmen, pšenice - jarní aplikace 5 3 3 0

S ohledem na ochranu vodních organismů je podzimní aplikace přípravku do obilovin vyloučena.
Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob.

Příprava postřikové kapaliny

Při přípravě postřikové kapaliny ani při provádění postřiku kontaktní čočky nepoužívejte. Při přípravě aplikační kapaliny dbejte na důkladné vypláchnutí přípravku z obalu, aby nedocházelo ke snížení koncentrace při přípravě aplikační kapaliny. Odměřené množství vsypte do nádrže postřikovače zčásti naplněné vodou a za stálého míchání doplňte nádrž postřikovače na stanovený objem vodou. Při aplikaci musí být zabezpečeno stálé promíchávání postřikové kapaliny. Při přípravě směsí je zakázáno mísit koncentráty, přípravky se vpravují do nádrže odděleně. Kapalinu je třeba neustále udržovat v pohybu mícháním. Před aplikací zkontrolujeme dávkování a činnost trysek. Připravenou postřikovou kapalinu je nutné bezodkladně spotřebovat.

Datum aktualizace

23.10.2018 00:00

registrační číslo 4783-0
účinná látka 1) metsulfuron-methyl, 2) thifensulfuron-methyl
biologická funkce herbicid
více informací

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.