slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Galistop

Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k hubení dvouděložných plevelů v obilninách, v kukuřici, v loukách a pastvinách.

způsob Působení 

GaliStop je herbicid k postemergentní likvidaci dvouděložných plevelů. Účinná látka fluroxypyr proniká přes listy a v rostlině je rozváděna translokací. Aktivní růst plevelů v době postřiku a dostatečné pokrytí listové plochy je předpokladem úspěšného hubení. Účinek se zvětšuje při teplotě a vyšší relativní vlhkosti.

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele
Svízel přítula (do počátku květu), ptačinec žabinec (do počátku květu), svlačec rolní (do 6 listů), hluchavka nachová (do 4 listů), lilek černý (děložní listy až 6 pravých listů), šťovík tupolistý (před květem), kopřiva dvoudomá (před květem).
Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

návod k Použití 

1) plodina, oblast použití 2) škodlivý organismus, jiný účel použití dávkování, mísitelnost

OL

(dny)

poznámka

1) k plodině

2) k ŠO

3) K OL

pšenice ozimá, ječmen ozimý plevele dvouděložné 1 l/ha

AT 1) od: 12BBCH, do: 45BBCH

žito, tritikale, pšenice tvrdá plevele dvouděložné 1 l/ha

AT 1) od: 12BBCH, do: 31BBCH

pšenice jarní, ječmen jarní plevele dvouděložné 0,75 l/ha

AT  1) od: 12BBCH, do: 39BBCH

oves plevele dvouděložné 0,75 l/ha

AT 1) od: 12BBCH, do: 31BBCH

kukuřice na siláž plevele dvouděložné 1 l/ha

AT 1) od: 13BBCH, do: 16BBCH, max. do výšky kukuřice 20cm

louky a pastviny, nově založené porosty plevele dvouděložné 0,75 l/ha

7

1) na podzim v době odnožování

3) pro přístup domácích a hospodářských zvířat na pozemek

louky a pastviny, stávající porosty plevele dvouděložné 2 l/ha

7

1) na jaře 14-21 dní po seči

3) pro přístup domácích a hospodářských zvířat na pozemek

 AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.
OL – (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině
Pšenice, ječmen, žito, triticale, oves, kukuřice, louky a pastviny 200-400 l/ha postřik 1x

UPŘESNĚNÍ POUŽITÍ

Pokyny k aplikaci:
Pšenice ozimá, ječmen ozimý
Termín aplikace: Postemergentně od 2. listu do fáze zduřelé pochvy praporcového listu (BBCH 12-45).
Žito, triticale, pšenice tvrdá, oves
Termín aplikace: Postemergentně od 2. listu do fáze objevení se 1. kolénka (BBCH 12-31).
Pšenice jarní, ječmen jarní
Termín aplikace: Postemergentne od 2. listu do fáze objevení se jazýčku praporcového listu (BBCH 12-39).
Kukuřice na siláž
Termín aplikace: od 3. do 6. listu kukuřice, max. do výšky kukuřice 20 cm.
Louky a pastviny
Na nově založené travní porosty použijte dávku 0,75 l/ha na začátku podzimu v době odnožování trav. Trávy musí být v době aplikace dostatečně zakořeněné. V následujících letech aplikujte na jaře 14-21 dnů po sečení a po obnově listové plochy plevelů. V případě cílené aplikace na stávající porosty použijte maximálně 30 ml přípravku GaliStop na 10 l vody.

Spektrum účinnosti:
Citlivé plevele
Svízel přítula (do počátku květu), ptačinec žabinec (do počátku květu), svlačec rolní (do 6 listů), hluchavka nachová (do 4 listů), lilek černý (děložní listy až 6 pravých listů), šťovík tupolistý (před květem), kopřiva dvoudomá (před květem).

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Náhradní plodiny
V případě předčasného zrušení porostu obilnin mohou být vysévány následující plodiny: jarní obilniny, jarní řepka olejka, kukuřice, cibule, mák nebo trávy. Dodržujte odstup min. 5 týdnů od aplikace.

Následné plodiny
Po normální sklizni plodiny ošetřené přípravkem GaliStop lze vysévat všechny plodiny.
Nelze vysévat jeteloviny, hrách, fazol a jiné luskoviny v období 12 měsíců po aplikaci přípravku v dávce 2 l/ha. Hnůj a zbytky rostlin získané z porostů ošetřených touto dávkou smí být použity pouze na loukách a pastvinách nebo na pozemcích určených k pěstování obilnin. Veškerá organická hmota z porostů ošetřených dávkou 2 l/ha nesmí být zapravena do půdy.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny!

Přípravek nelze použít v množitelských porostech.

ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí, necílových organismů a složek životního prostředí

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina bez redukce Tryska 50% Tryska 75% Tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
pšenice (ozimá, jarní, tvrdá), ječmen (ozimý, jarní), žito, tritikale, oves, kukuřice na siláž, louky a pastviny 4 4 4 4
Ochranná vzdálenost od okraje pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
louky a pastviny 5 5 5 0
Pšenice (ozimá, tvrdá), ječmen (ozimý),
žito, tritikale, kukuřice na siláž
5 5 0 0
oves, pšenice jarní, ječmen jarní 5 0 0 0

DALŠÍ Aplikační poznámky

Použití Tank-mix kombinací:
Přípravek GaliStop je možné použít v tank-mix kombinacích s jinými přípravky obsahujícími ú.l.: chlormekvát chlorid, klopyralid, dichlorprop, karbendazim. MCPA, fenpropidin, fenpropimorf, cypermethrin, prochloraz, propikonazol, chlorthalonil, triadimenol. Při použití TM se řiďte registrovaným návodem k použití obou přípravků.
Použití přípravku GaliStop v doporučené směsi nebylo Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským vyhodnoceno z hlediska bezpečnosti a účinnosti pro takto ošetřenou plodinu. Při aplikaci každé směsi je nutné postupovat v souladu s §51 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, v návaznosti na vyhlášku č. 327/2012 Sb., neboť jde o použití nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné pro včely.
Použití přípravku GaliStop v doporučené směsi nebylo vyhodnoceno Státním zdravotním ústavem z hlediska vlivu na zdraví lidí.

Příprava aplikační kapaliny

Před použitím se ujistěte, že bylo postřikovací zařízení po posledním použití řádně očištěno a že je nastaveno tak, aby dávkovalo doporučené množství při doporučeném tlaku. Před použitím přípravku důkladně protřepejte obsah v uzavřeném obalu.
Odměřené množství přípravku vlijte za stálého míchání do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou na požadovaný objem. Při přípravě individuálních směsí je zakázáno mísit koncentráty, přípravky vpravujte do nádrže odděleně.

Datum aktualizace

20.11.2018 00:00

registrační číslo 4733-1
účinná látka fluroxypyr
biologická funkce herbicid
více informací

ADR a obaly

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.