slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Kinvara ®

Systémový herbicidní přípravek ve formě mikroemulze k post-emergentnímu hubení jednoletých a vytrvalých dvouděložných plevelů v obilninách a na loukách.

způsob působení:

KINVARA je herbicid určený k hubení jednoletých a vytrvalých plevelů v obilninách a na loukách. Přípravek KINVARA je směsí
třech účinných látek, z nichž každá napodobuje aktivitu auxinu (IAA - kyselina indol-3-octová), ale s odlišným spektrem působení;
přípravek tak poskytuje širší rozsah regulace plevelů, než kdyby účinné látky byly použity samostatně. Aktivní růst plevelů v době
postřiku a dostatečné pokrytí listové plochy je předpokladem úspěšného hubení. Účinek se zvyšuje při teplotě a vyšší relativní
vlhkosti.

návod k použití:

Plodina,
oblast použití
Škodlivý
organismus, jiný
účel použití
Dávkování,
mísitelnost
OL
(dny)
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
Poznámka
4) k dávkování
5) umístění
6) určení sklizně
pšenice,
ječmen,
žito,
oves,
tritikale
plevele dvouděložné
jednoleté, plevele
dvouděložné
vytrvalé
3 l/ha AT 1) od 24 BBCH,
do:39 BBCH
2) postemergentně
louky plevele dvouděložné
jednoleté, plevele
dvouděložné
vytrvalé
3 l/ha 56 1) postemergentně
2) postemergentně

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní
AT- ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Plodina/oblast
použití
Dávka vody Způsob aplikace Maximální počet aplikací v plodině
ječmen, oves,
pšenice, tritikale,
žito
200-400 l/ha postřik 1 x na jaře
louky 200-400 l/ha postřik 1x za rok, březen až září

upřesnění použití:

Aplikujte na aktivně rostoucí plevele v raných růstových fázích.
Ošetřujte luční porosty starší než 1 rok.
Spektrum účinnosti:
Plevele citlivé: chrpa modrák, svízel přítula, heřmánkovec přímořský, heřmánkovec nevonný, rdesno svlačcovité, starček obecný,
ambrozie peřenolistá, kokoška pastuší tobolka, hluchavka objímavá, rdesno červivec, rdesno ptačí, ptačinec žabinec, šťovík tu polistý
Plevele méně citlivé: pryskyřník prudký
Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.
Následné/náhradní plodiny:
Za min. 125 dní po aplikaci přípravku a po orbě je možné pěstovat obilniny a trávy.

Rezidua přípravku v rostlinných pletivech (včetně hnoje a digestátu), která nejsou kompletně rozložena, mohou mít vliv na následné
citlivé plodiny.
Plodiny, ve kterých byl přípravek aplikován, nepoužívejte ke kompostování ani k mulčování.
Hnůj pocházející od zvířat krmených plodinami, na něž byl přípravek aplikován, nepoužívejte ke kompostování.

V případě, že ošetřené zbytky plodin nebyly zcela rozloženy, vyhněte se pěstování uvedených plodin: hrách, fazole a jiné luštěniny, mrkev a další miříkovité rostliny, brambory, salát a další hvězdnicovité rostliny, rostliny pěstované ve sklenících.
Tam, kde se plánuje výsadba/výsev citlivých plodin na jaře, aplikujte přípravek nejpozději do konce července předchozího roku .
Všechen ošetřený rostlinný materiál musí být dostatečně rozmělněný a zapravený do půdy do začátku podzimu (nebo co nejdříve po sklizni), což usnadňuje uvolnění reziduí do půdy a rychlejší degradaci. Podle správné agronomické praxe zajistěte, aby byly veškeré rostlinné zbytky (včetně chlévské mrvy) plně rozloženy před pěstováním citlivých plodin.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.
Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic lze ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 ˚C) mohou být citlivé plodiny poškozeny.

Neaplikujte na porosty určené k množení.

Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezenís ohledem na ochranu zdraví lidí, necílových organismů a složek životního prostředí:

Plodina bez redukce tryska 50 % tryska 75 % tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
jarní a ozimé obilniny, louky 4 4 4 4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
jarní a ozimé obilniny, louky 20 10 5 5

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

další údaje a upřesnění:

příprava aplikační kapaliny:

Odměřené množství přípravku KINVARA vpravte do nádrže postřikovače naplněné do poloviny objemu vodou a za stálého míchání doplňte nádrž postřikovače na stanovený objem. Aplikační kapalinu připravujte bezprostředně před použitím a ihned spotřebujte.

Ke stažení

Datum aktualizace

28.1.2019 00:00

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.