slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Mitra

Postřikový selektivní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k hubení dvouděložných jednoletých plevelů v cukrovce, řepě krmné a řepě salátové.

Působení přípravku

MITRA je selektivní herbicid se širokým spektrem účinku na dvouděložné jednoleté plevele. Účinná látka metamitron je přijímána kořeny i listy rostlin. Dostatečná půdní vlhkost a vyšší teplota zajišťuje optimální účinnost přípravku. Nejlepšího účinku se dosahuje aplikací na plevele od fáze děložních listů až do rozvinutí prvého páru pravých listů.

Spektrum účinnosti přípravku

Citlivé plevele

kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, rdesno červivec, kopřiva žahavka, lipnice roční .

méně citlivé plevele

ptačinec žabinec, lilek černý, rdesno ptačí, mléč zelinný .

NÁVOD K Použití 

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost OL Poznámka
cukrovka, řepa krmná, řepa salátová plevele dvouděložné jednoleté

0,5 l/ha 200 l vody /ha + 0,2 l/ha Oblix 500 SC - TM + 0,5 l/ha Corzal - TM

1. aplikační termín 1 l/ha 200 l vody /ha + 0,4 l/ha Oblix 500 SC - TM + 1 l/ha Corzal - TM 2. a 3. aplikační termín

AT ve f. postemergentně max. 3x dělená aplikace
cukrovka, řepa krmná, řepa salátová plevele dvouděložné jednoleté 1,25 l/ha 200 l vody /ha + 1,25 l/ha Corzal - TM AT ve f. postemergentně max. 3x dělená aplikace
cukrovka, řepa krmná, řepa salátová plevele dvouděložné jednoleté 5 l/ha dělená aplikace 1,6 – 1,7 – 1,7 l/ha AT  max. 3x

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Aplikační poznámky

U krmné a salátové řepy konzultujte vliv na kvantitativní a kvalitativní výnosové parametry s držitelem registrace.
Nelze vyloučit příznaky zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřené plodině. Citlivost odrůd ošetřované plodiny konzultujte s držitelem povolení.
Přípravek není určen k použití v množitelských porostech.
Aplikovaný přípravek, popřípadě směs přípravků nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!
Přípravek se aplikuje postřikem.

Růstová fáze plodiny v době aplikace v T1: BBCH 10, tj. děložní listy plně rozvinuté.
Růstová fáze plevelů: BBCH 10 tj. děložní listy plně rozvinuté, lipnice roční – 1 list vystoupil z koleoptylu.
Počet aplikací: aplikace je dělená do termínů T1-T2-T3, na nově vzešlou plevelnou vlnu
Interval mezi aplikacemi: 5-14 dní
Dávka vody: 200 l/ha

Pěstování následných plodin je bez omezení.
Pokud je nutné ošetřený pozemek předčasně zaorat, lze jako náhradní plodinu pěstovat cukrovku a krmnou řepu, a po hluboké orbě kukuřici a brambory.

Tank-mix kombinace s přípravky Corzal/synbetan p 160 se a Oblix 500 SC:

Aplikaci v salátové řepě pěstované pro zpracování konzultujte s držitelem povolení!
Nelze vyloučit poškození následně pěstovaných plodin.
Nelze vyloučit poškození náhradních plodin.
Přípravek MITRA je nutné použít v tank-mix směsi s přípravky Corzal/Synbetan P 160 SE a Oblix 500 SC v souladu s návody na jejich použití.
Přípravek MITRA je možné použít v tank-mix směsi s přípravky ethofumesát, desmedifam a fenmedifam v souladu s návody na jejich použití. Před přípravou směsi s některým z uvedených herbicidů eventuálně i dalšími komponenty, udělejte zkoušku stability postřikové jíchy. Při přípravě postřikové kapaliny nikdy nemíchejte koncentráty, postupujte dle pokynů uvedených na této etiketě event. na etiketách komponentů. Použití přípravku MITRA v doporučené směsi nebylo Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským vyhodnoceno z hlediska bezpečnosti a účinnosti pro takto ošetřenou plodinu. Při aplikaci každé směsi je nutné postupovat v souladu s § 51  zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v návaznosti na vyhlášku č. 327/2004 Sb., neboť jde o použití nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné pro včely.

Datum aktualizace

20.4.2017 00:00

registrační číslo 4717-2
účinná látka metamitron
biologická funkce herbicid
více informací

ADR a obaly

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.