slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Oblix 500 SC

Postřikový selektivní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu (SC) určený k hubení jednoletých jednoděložných a dvouděložných plevelů v cukrové řepě, krmné řepě a červené řepě salátové.

Působení přípravku

Přípravek OBLIX 500 SC je benzofuranový herbicid k hubení jednoletých dvouděložných plevelů, může být používán před vzejitím nebo po vzejití plodiny v kulturách cukrové řepy, krmné řepy a červené řepy salátové.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: bažanka roční, béry, drchnička rolní, chundelka metlice, konopice polní, kolenec rolní, lesknice, lipnice roční, psárka polní, ptačinec žabinec, rdesna, rosička krvavá, svízel přítula, pěťoury, pomněnka rolní.

Plevele méně citlivé: chrpa modrák, ježatka kuří noha, laskavce, merlíky, mák vlčí, rozrazily, výdrol obilnin, zemědým lékařský, kopretina polní, kopřiva žahavka, lilek černý, oves hluchý, violka rolní.

NÁVOD K Použití 

plodina, oblast použití škodlivý organismus, jiný účel použití dávkování, mísitelnost OL poznámka
cukrovka, řepa krmná, řepa salátová červená plevele dvouděložné jednoleté, plevele jednoděložné jednoleté 2 l/ha
200-400 l vody/ha
AT preemergentně
max. 1x
cukrovka, řepa krmná, řepa salátová červená plevele dvouděložné jednoleté, plevele jednoděložné jednoleté 1,2 l/ha
200-400 l vody/ha
AT ve f. 21BBA
od: 10BBCH, do: 11BBCH
dělená aplikace 2x0,6 l/ha

 AT- ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Aplikační poznámky

Maximální počet aplikací: preemergentně 1x nebo postemergentně - 2 x 0,6 l/ha za vegetační sezónu.

Maximální dávka přípravku - 2 l/ha 1 x za 3 roky na témže pozemku.

Aplikujte maximálně 1 kg účinné látky ethofumesát na hektar každý třetí rok na stejný pozemek.

 Interval mezi aplikacemi: min. 15 dnů.

Přípravek se aplikuje postřikem.

Růstová fáze plodiny v době ošetření

Aplikaci přípravku je možné provést bud’ preemergentně nebo postemergentně:
preemergentní aplikace - po zasetí plodiny, před jejím vzejitím,
postemergentní aplikace - řepa má vyvinutý alespoň 1 pár pravých listů - BBCH 12 (=BBA 21). Interval mezi aplikacemi: min. 15 dnů

Růstová fáze plevelů

preemergentní aplikace - plevele nejsou vzešlé
postemergentní aplikace - na nově vzešlou plevelnou vlnu, plevele ve fázi BBCH 10-11, tj. vyvinuté děložní listy až základ 1. páru pravých listů.

Bezpečnostní intervaly mezi aplikací a vysetím následné plodiny

Pokud je v roce aplikace přípravku následnou plodinou ozimá obilnina, je nutná orba do hloubky 15-20cm. Za nepříznivých povětrnostních podmínek nelze vyloučit poškození následné plodiny, zejména ozimých obilnin. V roce následujícím není pěstování následných plodin omezeno.

Fytotoxicita

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!
Citlivost odrůdy vůči přípravku konzultujte s držitelem registrace, případně dodavatelem osiva. 

Náhradní plodiny : V případě, že dojde k předčasné zaorávce plodiny, mohou být jako plodiny náhradní vysévány tyto: cukrovka, krmná řepa, hrách, keříčkové fazole, len, kukuřice, špenát, vojtěška, luční trávy.

Následné plodiny : Pokud je v roce aplikace přípravku následnou plodinou ozimá obilnina, je nutná orba do hloubky 15-20 cm. Za nepříznivých povětrnostních podmínek nelze vyloučit poškození následné plodiny, zejména ozimých obilnin. V roce následujícím není pěstování následných plodin omezeno.

Vliv na vlastnosti rostlinných produktů po aplikaci

Cukrová a krmná řepa nejsou určeny pro zpracování prostřednictvím transformačních procesů. Aplikaci v červené řepě pěstované pro zpracování konzultujte s držitelem registrace! 

Další aplikační poznámky

Je nutné dodržet kvalitní přípravu půdy a předepsanou hloubku setí plodiny!
Při intenzivním slunečním svitu a vysokých teplotách hrozí nebezpečí poškození porostu – přípravek aplikujte při teplotě do 21°C!
Minimálně 6 hodin po aplikaci přípravku nesmí pršet!
Přípravek neaplikujte, jsou-li během následujících 7 dnů očekávány mrazíky - plodina by mohla být nenávratně poškozena!
Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami.
Na půdách s vyšší sorpční schopností, na středních půdách a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.
Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze přípravek aplikovat!
Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.
Přípravek neaplikujte na porost, který je jakkoliv oslaben, např. poškozením škůdci nebo chorobami, nedostatkem živin, vlivem nepříznivého počasí! 
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!
Možnost letecké aplikace:
Přípravek Oblix 500SC není povolen pro leteckou aplikaci.

Datum aktualizace

21.4.2017 00:00

registrační číslo 4723-0
účinná látka ethofumesát
biologická funkce herbicid
více informací

ADR a obaly

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.