slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

RAIKIRI ®

Raikiri je postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) pro postemergentní hubení dvouděložných jednoletých plevelů a ježatky kuří nohy v kukuřici.

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU

Raikiri je postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) pro postemergentní hubení dvouděložných jednoletých plevelů a ježatky kuří nohy v kukuřici.

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele v dávce 0,75 l/ha: merlík bílý, laskavec ohnutý, ptačinec prostřední, lilek černý, violka rolní
Citlivé plevele v dávce 1,5 l/ha: ježatka kuří noha, výdrol řepky, mléč drsný

NÁVOD K použití

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost OL (dny)

Poznámka

        1) k plodině    2) k ŠO
        3) k OL                   4) k dávkování
5) Umístnění
      6) Určení sklizně

kukuřice plevele dvouděložné, jednoleté, ježatka kuří noha 0,75-1,50 l/ha AT 1) Od: 12 BBCH, Do: 18 BBCH

OL – ochranná lhůta    AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině
kukuřice 200-300l/ha Postřik 1x

aplikační poznámky

Přípravek se aplikuje postemergentně od 2 do 8 listů kukuřice (BBCH 12-18).
Růstová fáze plevelů: dvouděložné jednoleté plevele ve fázi BBCH 12-14 (2-4 pravé listy), svízel přítula ve fázi BBCH 11 (1. přeslen je rozvinutý), ježatka kuří noha ve fázi BBCH 11-12 (1-2 listy)

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina Bez redukce tryska 50% tryska 75% tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů (m)
Kukuřice 4 4 4 4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
Kukuřice 10 5 5 0

Nepoužívejte v poškozených nebo oslabených porostech.
Nepříznivé podmínky v době aplikace nebo po aplikaci mohou způsobit přechodné prosvětlení listů kukuřice.
Nepoužívejte v kukuřici cukrové a pukancové.
Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Náhradní plodiny
V případě, že došlo k předčasnému zrušení porostu, lze jako náhradní plodinu použít kukuřici nebo jílky po provedení orby.

Následné plodiny
Na podzim po sklizni ošetřené plodiny je možné vysévat ozimé obilniny nebo jílky.
Řepku ozimou je možné vysévat jen po provedení hluboké orby před výsevem.
Na jaře po sklizni ošetřované plodiny je možné vysévat obilniny, kukuřici nebo jílky.

Příprava aplikační kapaliny

Před použitím se ujistěte, že bylo postřikovací zařízení po posledním použití řádně očištěno a že je nastaveno tak, aby dávkovalo doporučené množství při doporučeném tlaku. Před použitím přípravku důkladně protřepejte obsah v uzavřeném obalu.
Odměřené množství přípravku vlijte za stálého míchání do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou a doplňte vodou na požadovaný objem. Při přípravě individuálních směsí je zakázáno mísit koncentráty, přípravky vpravujte do nádrže odděleně.

Datum aktualizace

21.4.2017 00:00

ADR a obaly

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.