slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Flexi

Pasivní pomocný prostředek na ochranu rostlin ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC), určený k omezení předsklizňových a sklizňových ztrát řepky ozimé a hrachu a ochraně zrna obilovin a udržení jeho kvalitativních ukazatelů.

ZPŮSOB Působení 

V řepce a hrachu: Flexi je určen k omezení předsklizňových a sklizňových ztrát, vytváří na povrchu rostlin polopropustnou vrstvu, která neomezuje vysychání šešulí a lusků, ale současně zamezuje pronikání vody do pletiv. Flexi takto zabraňuje samovolnému pukání a praskání šešulí a lusků při dozrávání, zabraňuje vypadávání semen před sklizní a během sklizně, čímž umožňuje dosažení maximálních výnosů ošetřeného porostu.
V obilninách: Flexi vytváří na klasech elastickou polopropustnou membránu, která zabraňuje během nepříznivých podmínek (déšť, rosa) pronikání vody do klasů a zrna v období zrání porostu před sklizní. Tímto snižuje pravděpodobnost napadení klasů houbovými chorobami a udržuje porost v optimálním stavu před sklizní. Flexi pozitivně ovlivňuje kvalitativní ukazatele zrna pro zpracovatelský průmysl včetně pádového čísla (číslo poklesu), objemové hmotnosti a klíčivosti. Po aplikaci do obilnin je výrazně omezeno porůstání zrna v klasu. Při aplikaci do ječmene omezuje výskyt hnědých špiček.

NÁVOD K Použití 

1) plodina, oblast použití 2) škodlivý organismus, jiný účel použití dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta 3) poznámka
řepka olejka omezení předsklizňových a sklizňových ztrát 0,5-1,0 l/ha
100-400 l vody/ha
AT 1) od: 79 BBCH, do 89 BBCH
3) max 1x
hrách omezení předsklizňových a sklizňových ztrát 0,5-1,0 l/ha
100-400 l vody/ha
AT 1) od: 79 BBCH, do 89 BBCH
3) max 1x
 obilniny  ochrana zrna, udržení jeho kvalitativních ukazatelů  1,0 l/ha
100-250 l vody/ha
 AT 1) od 87 BBCH
3) max. 1x 

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

UPŘESNĚNÍ POUŽITÍ

Maximální počet ošetření: 1x
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.
Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny.
Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy.

DODATKOVÁ INFORMACE

U řepky olejky a hrachu optimálně 3-4 týdny před očekávanou sklizní, kdy jsou veškeré lusky a šešule pružné a dosáhly odrůdově specifické velikosti, semena jsou plně vyvinutá a zelená. Od BBCH 79 (zelená zralost).
U obilnin pro ochranu zrna a udržení jeho kvalitativních ukazatelů je optimálním termínem aplikace BBCH 87 (žlutá zralost) nebo při vlhkosti zrna 30% a méně.
Aplikační dávka: V případě hustého porostu použijte vyšší doporučenou aplikační dávku s vyšším množstvím vody na hektar pro dosažení dokonalého pokrytí.
Použití tank-mixů: Pomocný prostředek je možno v nižší dávce 0,5 l/ha použít v kombinaci s desikanty, vždy však výhradně v souladu s etiketou použitého přípravku na ochranu rostlin.

V případě společné aplikace s desikantem, jako první vlijte do postřikovače pomocný prostředek FLEXI a až po důkladném promíchání přidejte desikant.
Použití přípravku FLEXI v doporučené směsi nebylo Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem vyhodnoceno z hlediska bezpečnosti a účinnosti pro takto ošetřenou plodinu. Při aplikaci každé směsi je nutné postupovat v souladu s § 51 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na vyhlášku č. 327/2012 Sb., neboť jde o použití nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné pro včely.
Použití přípravku na ochranu rostlin v doporučené směsi nebylo vyhodnoceno Státním zdravotním ústavem z hlediska vlivu na zdraví lidí.
Při aplikaci nesmí být zasaženy kulturní rostliny ani jiné porosty v okolí ošetřované plochy.

Příprava aplikační kapaliny:

Odpovídající množství pomocného prostředku vlijte do nádrže postřikovače naplněného do ¾ vodou a za stálého míchání doplňte na stanovený objem. Aplikační kapalinu je nutno spotřebovat ihned po její přípravě.

Datum aktualizace

26.11.2018 00:00

registrační číslo 1715-0C
účinná látka karboxylovaný styren butadien kopolymer
biologická funkce pasivní pomocný prostředek
více informací

ADR a obaly

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.