Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookie. Více zde |

Zásady zpracování osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) informujeme subjekty údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme, o veškerých činnostech zpracování a o zásadách ochrany soukromí subjektů údajů.

Odpovědné osoby

Správce osobních údajů:
Sumi Agro Czech s.r.o.

IČ: 26512416, se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
kontakt správce: telefon: +420 261090287; e-mail: sumiagro@sumiagro.cz

(dále také jen „Společnost“, „SAC“, „naše“ nebo „nás“)

Základní pojmy

GDPR:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES účinné od 25. 5. 2018.

Osobní údaj:
Osobním údajem se ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, (tj. o subjektu údajů = Vás).

Zvláštní osobní údaj:
Zvláštním osobním údajem se rozumí údaj o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Subjekt údajů = Vy:
Subjektem údajů se myslí identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracování osobních údajů:
Zpracováním osobních údajů se ve smyslu čl. 4 odst. 2 GDPR myslí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Správce:
Správcem se ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení; tedy i Společnost.

Zpracovatel:
Zpracovatelem se ve smyslu čl. 4 odst. 8 GDPR fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce; tedy i někteří obchodní partneři Společnosti, kteří na pokyn a dle požadavků Společnosti, resp. odpovědného zaměstnance Společnosti vykonávají pro Společnost jako správce zpracování osobních údajů.

Dozorový úřad:
Dozorovým úřadem se v České republice rozumí Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“).

Rizikové zpracování:
Rizikovým zpracování se rozumí zpracování, které pravděpodobně představuje riziko pro práva a svobody subjektů údajů, zpracování není příležitostné, nebo zahrnuje zpracování zvláštních kategorií údajů uvedených nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů uvedených v článku 10 GDPR.

Zpracovávané osobní údaje:

Zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), kontaktní údaje (adresa, e-mail, telefon), údaje obsažené v životopisech uchazečů o zaměstnání, účetní údaje (číslo bankovního účtu), historii objednávek a dodávek, údaje o reklamacích. Tyto údaje zpracováváme v souladu s GDPR a ostatními právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů.

Kategorie subjektů údajů:

  1. Koncoví zákazníci
  2. Distributoři
  3. Zákazníci obecně
  4. Dodavatelé zboží a služeb
  5. Potenciální zákazníci a dodavatelé zboží a služeb
  6. Uchazeči o zaměstnání
  7. Návštěvníci webových stránek

Účel zpracování osobních údajů:

Osobní údaje zpracováváme za jednoznačně vymezeným účelem:

Kategorie subjektů údajů Účel zpracování osobních údajů Právní základ a zpracovávané osobní údaje Doba zpracování
Naši koncoví zákazníci – uživatelé našich produktů Marketingová podpora prodeje našich produktů, poradenská činnost pro aplikaci našich produktů

 

·        Právním základem je informovaný souhlas.

·        U zákazníků zpracováváme pouze údaje nezbytné k poskytnutí služby. Zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), které jsou nezbytné ke zprostředkování služby, kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo, doručovací adresu nebo adresu trvalého bydliště), prostřednictvím nichž v rámci uvedených účelů komunikujeme, účetní údaje (číslo bankovního účtu) a údaje o aktuálních objednávkách a účasti v marketingových kampaních.

Zpracovatelem je PB Production s.r.o., 9.května 185/26, 268 01 Hořovice

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány do odvolání souhlasu.

V případě návaznosti na konkrétní právní úpravu ČR po dobu stanovenou takovou právní úpravou (např. Zákon o účetnictví) – pokud lze aplikovat.

Naši koncoví zákazníci Vedení databáze klientů jako podklad pro opakované informování zákazníků o akcích ·        Právním základem je souhlas subjektu údajů.

·        O zákaznících, případně kontaktních osobách právnických osob zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení, název firmy), kontaktní údaje (e-mail, telefon, adresa trvalého bydliště nebo korespondenční adresa), historii objednávek, dodávek, reklamací, historii komunikace.

Zpracovatelem je PB Production s.r.o., 9.května 185/26, 268 01 Hořovice

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány do odvolání souhlasu.
Naši zákazníci distributoři Plnění a realizace smluv uzavřených se zákazníky ·        Právním základem je plnění smlouvy.

·        U zákazníků zpracováváme pouze údaje nezbytné k poskytnutí služby. Většinu zákazníků tvoří právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, u nichž zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení, název, společnosti) které jsou nezbytné ke zprostředkování služby, kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo, doručovací adresu nebo adresu trvalého bydliště), prostřednictvím nichž v rámci uzavírání a plnění smlouvy komunikujeme, účetní údaje (číslo bankovního účtu) a údaje o aktuálních objednávkách, dodávkách, případně reklamacích. U zákazníků fyzických osob a u kontaktních osob právnických osob zpracováváme osobní údaje (jméno a příjmení), kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo, název zaměstnavatele a jeho sídlo), pomoci nichž v rámci uzavírání a plnění smlouvy komunikujeme, a údaje o aktuálních objednávkách, dodávkách, případně reklamacích.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.
Naši zákazníci obecně Plnění povinnosti reportingu vlastníkovi v rámci interních pravidel nadnárodní společnosti ·      Právním základem je souhlas subjektu údajů.

·      U zákazníků zpracováváme pouze údaje nezbytné k plnění naší povinnosti jako součásti globální společnosti. Zpracováváme osobní údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (název zaměstnavatele, případně název OSVČ)

·      Zpracovatelem je: Sumi Agro Europe ltd, Vintners´Place 68 Upper Thames Street, London

 

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány do odvolání souhlasu.
Naši dodavatelé, spolupracovníci a věřitelé Plnění a realizace smluv uzavřených s dodavateli, externími spolupracovníky, případně vymáhání pohledávek ·        Právním základem je plnění smlouvy.

·        Zpracování identifikačních a účetních osobních údajů druhých smluvních stran je nezbytné pro splnění vzájemných smluvních závazků.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu, nebo, pokud lze aplikovat, po dobu stanovenou příslušnou právní normou
Uplatňování nároků ze smluvních vztahů po ukončení smlouvy ·        Právním základem je náš oprávněný zájem.

·        Shromažďování identifikačních a účetních údajů, mj. o uskutečněných platbách, je nezbytné pro vyřizování reklamací, vymáhání pohledávek a jiných smluvních povinností ze smluv uzavřených mezi námi a těmito subjekty údajů.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu čtyř let od ukončení smluvního vztahu, v případě sporného řízení po celou dobu řízení nebo do okamžiku vypořádání celé věci.
Naši potenciální zákazníci Šíření obchodních sdělení v podobě odborných informací a zpráv, marketingových materiálů, nabídek služeb, pozvánek na odborné akce apod. ·        Právním základem je souhlas subjektu údajů.

·        Zpracování osobních údajů (e-mailová adresa, případně další identifikační údaje, kontaktní údaje, účetní údaje, které subjekt údajů poskytne).

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány do odvolání souhlasu.
Uchazeči o zaměstnání Posouzení vhodnosti uchazeče o zaměstnání při výběrovém řízení a znovu oslovení v případě zrušení pracovního poměru s jiným vybraným uchazečem ve zkušební době ·        Právním základem je náš oprávněný zájem.

·        Shromažďujeme identifikační, kontaktní osobní údaje a údaje o vzdělání a pracovních zkušenostech uchazečů o zaměstnání za účelem probíhajícího výběrového řízení a případného znovu oslovení při zrušení pracovního poměru s jiným vybraným uchazečem ve zkušební době.

Osobní údaje jsou za tímto účelem zpracovávány po dobu výběrového řízení nebo do nástupu jiného vybraného uchazeče na inzerovanou pozici jako zaměstnanec.
Návštěvníci internetových stránek Statistiky před anonymizací údajů, zobrazování reklam na naše služby nebo zboží ·        Právním základem je náš oprávněný zájem ve smyslu a) zlepšování našich služeb a zaměření se na to, co zákazníka opravdu zajímá; b) nabízet zákazníku obdobné služby nebo zboží, které odpovídají jeho potřebám, na základě přístupu na naše internetové stránky, c) využití dat pro marketingovou analýzu dat

·        Identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (adresa, e-mail, telefon), IP adresu a cookies.

·        Zpracovatelem je: Fresh Services s. r. o., Google Inc.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 2 roky od poskytnutí údajů.
Zaslání odpovědi na dotaz návštěvníka internetových stránek ·        Právním základem je plnění smlouvy nebo souhlas subjektu údajů

·        Zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (adresa, e-mail, telefon), IP adresu , zdroj příchodu na web a cookies, dotaz položený prostřednictvím formuláře.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány do vyřízení dotazu z kontaktního formuláře, nejdéle však 30 dní nebo doba, po kterou trvá Váš souhlas se zpracováním.
Odběratelé novinek

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování – viz tabulka výše. Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro účely státní statistické služby, pro účely vědecké a pro účely archivnictví.

Příjemci osobních údajů a předání osobních údajů mimo Evropskou unii

V odůvodněných případech můžeme předat Vaše osobní údaje i jiným subjektům (dále jen „příjemci“). Může dojít k předání osobních údajů těmto příjemcům:

 

Zásady zpracování osobních údajů

Zákonnost
Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy, zejména s GDPR.

Souhlas subjektu údajů
Osobní údaje zpracováváme pouze způsobem a v rozsahu, ke kterému jste nám udělil/a souhlas, je-li souhlas titulem zpracování.

Minimalizace a omezení zpracování osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, ve kterém je to nezbytné pro dosažení účelu jejich zpracování, a po dobu ne delší, než je nezbytné pro dosažení účelu jejich zpracování.

Přesnost zpracovávaných osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme s důrazem na jejich přesnost. Za použití přiměřených prostředků zpracováváme osobní údaje aktualizované.

Transparentnost
Prostřednictvím těchto Zásad a kontaktu uvedeného v těchto zásadách máte možnost seznámit se se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, jakož i s jejich rozsahem a obsahem.

Účelové omezení
Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a v souladu s tímto účelem.

Bezpečnost
Osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Automatizované individuální rozhodování a profilování

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování.

Automatizovaným individuálním rozhodováním vč. profilování se obecně rozumí jakákoli forma rozhodnutí založená na automatizovaném zpracování osobních údajů, tj. bez lidského zásahu, spočívajícím mimo jiné na hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů, zejména za účelem rozboru nebo odhadu resp. analýzy či předvídání aspektů týkajících se jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

Vaše práva jako subjektu údajů

Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby. Zejména máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, námi jsou či nejsou zpracovávány, a dále na poskytnutí dalších informací o zpracovávaných údajích a způsobu zpracování ve smyslu příslušných ustanovení GDPR (účel zpracování, kategorie osobních údajů, příjemci, plánovaná doba uložení, existence Vašeho práva požadovat opravu, výmaz, omezení zpracování nebo práva vznést námitku, zdroj osobních údajů a právo podat stížnost). V případě, že o to požádáte, poskytneme Vám kopii osobních údajů, které o Vás zpracováváme, a to bezplatně. V případě opakované žádosti můžeme za poskytnutí kopie účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům na zpracování.
Pro získání přístupu k Vašim osobním údajům využijte kontaktu uvedeného v těchto zásadách a postupujte dle návodu uvedeného dále.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud ke zpracování dochází na základě souhlasu
Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě tohoto souhlasu zpracovávány.
Odvolat souhlas můžete prostřednictvím kontaktu uvedeného v těchto zásadách a postupujte dle návodu uvedeného dále.

Právo na opravu, omezení nebo výmaz
Zjistíte-li, že námi o Vás vedené osobní údaje jsou nepřesné, můžete požadovat, abychom tyto údaje bez zbytečného odkladu opravili. Je-li to s ohledem na konkrétní okolnosti případu přiměřené, můžete rovněž žádat i doplnění údajů, které o Vás vedeme.
Opravu, omezení zpracování nebo výmaz údajů můžete požadovat prostřednictvím kontaktu uvedeného v těchto zásadách a postupujte dle návodu uvedeného dále.

Právo na výmaz osobních údajů
Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali námi zpracovávané osobní údaje, které se Vás týkají, a to v následujících případech:

Požadovat výmaz v těchto případech můžete prostřednictvím kontaktu uvedeného v těchto zásadách a postupujte dle návodu uvedeného dále a postupujte dle návodu uvedeného dále.

Právo požadovat výmaz osobních údajů není dáno v situaci, kdy je zpracování nezbytné

Zda existují důvody nemožnosti využít právo na výmaz, se můžete dozvědět prostřednictvím kontaktu uvedeného v těchto zásadách a postupujte dle návodu uvedeného dále.

Právo na omezení zpracování osobních údajů
Máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, a to v případech, kdy:

V době omezení zpracování osobních údajů můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat (s výjimkou jejich uložení) pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. Jak je uvedeno výše, omezení zpracování můžete požadovat prostřednictvím kontaktu uvedeného v těchto zásadách a postupujte dle návodu uvedeného dále.

Právo vznést námitku proti zpracování
Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to v následujících případech:

Námitku můžete podat prostřednictvím kontaktu uvedeného v těchto zásadách a postupujte dle návodu uvedeného dále.

Právo na přenositelnost údajů
V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu či z důvodu, že je to nezbytné k splnění smlouvy uzavřené mezi námi, máte právo od nás získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste nám poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, jsou-li tak osobní údaje námi zpracovávány. Máte právo předat tyto údaje jinému správci údajů nebo požadovat, abychom tyto údaje poskytli přímo jinému správci údajů, je-li to technicky proveditelné. Pro získání Vašich osobních údajů se obraťte na kontakt uvedený v těchto zásadách a postupujte dle návodu uvedeného dále.

Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování
V současné době nepoužíváme osobní údaje k automatizovanému rozhodování. V opačném případě máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.
Toto neplatí v případě, že:

Právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů
Je-li pravděpodobné, že následkem porušení našeho zabezpečení bude vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, oznámíme Vám toto porušení bez zbytečného odkladu. Pokud pro zpracování Vašich osobních údajů byla použita náležitá technická nebo organizační opatření zajišťující například nesrozumitelnost pro neoprávněnou osobu nebo bychom dodatečnými opatřeními zajistili, že se vysoké riziko neprojeví, informace o porušení Vám předávat nemusíme.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým orgánem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7telefon: 234 665 111
E-mail: posta@uoou.cz
Datová schránka: qkbaa2n
www.uoou.cz

Postup a kontaktní údaje pro uplatnění některého z Vašich práv jako subjektu osobních údajů

Prosíme Vás, abyste respektovali naši povinnost jednoznačně identifikovat osobu, která žádá o uplatnění některého ze svých práv. Z tohoto důvodu jsme nastavili následující postup pro podání takové žádosti:

  1. e-mailem na adrese: sumiagro@sumiagro.cz. V takovém případě budete v zákonné lhůtě kontaktování naším zaměstnancem, který s Vámi domluví způsob vyřízení Vaší žádosti a ověření Vaší totožnosti
  2. přes zákaznickou zónu našich webových stránek www.sumiagro.cz
  3. Poštou na adrese Sumi Agro Czech s.r.o., Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4. Vyřizovat lze z důvodu jednoznačné identifikace žadatele pouze žádosti s ověřeným podpisem a to zaslané na adresu naší společnosti v originále

Prosba nakonec

Na základě některého z výše zmíněných právních důvodů můžeme zpracovávat pouze Vaše správné a aktuální osobní údaje, prosíme Vás proto, abyste nás informovali o jakýchkoliv změnách. Nejlehčí je to přes naši zákaznickou zónu na webových stránkách

Děkujeme.

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.

Kontakt

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 1702/65
140 00 Praha 4
tel.: 261 090 282 - 6
sumiagro@sumiagro.cz