Aktuality

ORTUS 5 SC – omezené a kontrolované použití v sóji

ORTUS 5 SC – Rozsah použití přípravku: Plodina, oblast použití Škodlivý organizmus Dávkování OL Poznámka 1) k plodině 2) K ŠO 3) k OL   4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně sója sviluška chmelová 1 l/ha 14 1) do 80 BBCH OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace […]

ORTUS 5 SC – Rozsah použití přípravku:

Plodina, oblast použití Škodlivý organizmus Dávkování OL Poznámka

1) k plodině

2) K ŠO

3) k OL

 

4) Pozn. k dávkování

5) Umístění

6) Určení sklizně

sója sviluška chmelová 1 l/ha 14 1) do 80 BBCH

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní

 

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině
sója 200 – 400 l/ha postřik 1x

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených ohledem na ochranu necílových organismů

plodina bez redukce tryska 50% tryska 75% tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Sója 4 4 4 4

 

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 14 m.

 

SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem

 

Toto nařízení ÚKZÚZ o povolení přípravku pro omezené a kontrolované použití podle čl. 53 nařízení ES nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení. Za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství.

Doba platnosti nařízení se stanovuje na omezenou dobu od 18. 7. 2016 – 14. 11. 2016.

etiketa ORTUS 5 SC ke stažení

 

 

Aktuality