Aktuality

Vévoda všech obilních graminicidů

Překlad názvu přípravku z angličtiny by v češtině nejlépe zněl jako Vévoda. S ohledem na letité zkušenosti, které už pěstitelé s obsaženou účinnou látkou nasbírali, se nejedná určitě o pojmenování nijak nadnesené.

Překlad názvu přípravku z angličtiny by v češtině nejlépe zněl jako Vévoda. S ohledem na letité zkušenosti, které už pěstitelé s obsaženou účinnou látkou (fenoxaprop-P-etyl v kombinaci se safenerem mefenpyr-diethyl) nasbírali, se nejedná určitě o pojmenování nijak nadnesené. Naopak. Asi bychom výstižnější název popisující kvalitu, spolehlivost a praxí ověřenou účinnost těžko hledali. Duke nabízí seriózní řešení v případě potřeby jarní postemergentní likvidace chundelky metlice, psárky polní, ovsa hluchého a dalších lipnicovitých a prosovitých jednoletých plevelů v pšenici ozimé i jarní. Registrace se však neomezuje pouze na pšenici. Vévodovy služby využijete i v jarním ječmeni, žitě, triticale a pěstitelé trav také v jílcích a kostřavě červené.

Dávku volíme v závislosti na velikosti plevelných trav od 0,8 l/ha do 1,0 l/ha. Aplikaci lze provádět až do druhého kolénka pšenice. Už během dvou dnů po aplikaci přestávají plevelné trávy růst a na jejich listové ploše se začnou tvořit chlorózy. Ty postupně nekrotizují. V případě ideálních podmínek, kterými jsou vyšší teplota a vlhkost, dochází po dvou týdnech od aplikace k úplnému odumření plevelů. Důležitým faktorem, který má vliv nejenom na délku procesu odumírání, ale je podstatné na něj brát zřetel i při stanovení dávky přípravku, je výše zmiňovaná růstová fáze plevelných trav. U graminicidu Duke platí obecné pravidlo, že nižší dávku použijeme v situaci, kdy plevele jsou v menších vývojových fázích (3-5 listů). Pokud už trávy odnožují, je potřeba zasáhnout plnou parou. Posílení účinku dosáhneme přidáním smáčedla. To je důležité zejména v době aplikace, kdy nepanují ideální podmínky pro vstřebávání a transport účinné látky (sucho, zima). Za nejideálnější volbu lze po loňských zkušenostech považovat smáčedlo a penetrant Spartan v 0,1% koncentraci.

Na mnoha lokalitách v jarním ječmeni zlobí oves hluchý. Duke ho však z ječmene snadno odstraní. Volíme opět dávku v rozmezí 0,8 – 1,0 l/ha dle vývojového stádia ovsa hluchého. Při zásahu v jarním ječmeni musíme vzít v potaz jeho vyšší citlivost (mladá pletiva jařiny) a ošetření po dešti provádět alespoň s dvoudenním odstupem. Ječmeni tak dáme prostor pro obnovu voskové vrstvičky na listech. Pro použití v jařinách nepřidáváme smáčedlo, ani zásah nespojujeme s hnojivem DAM 390. Producenti osiva jílků a kostřavy červené využívají Duke proti ovsu hluchému a jednoletým lipnicovitým plevelům. Ošetření se provádí do konce odnožování porostu, v případě kostřavy až do 1. kolénka.

Společná aplikace s herbicidy proti dvouděložným plevelům na bázi MCPA, 2,4 D a dicamby není vhodná, protože za specifických okolností může dojít ke snížení účinnosti právě proti trávovitým plevelům. Kvalita zásahu však bude zaručena při kombinaci s herbicidem Galistop, který kromě svízele zdolá mnoho dalších dvouděložných plevelů (rdesna, pohanka, svlačec, hluchavka, šťovík, kopřiva atd.). Zcela bezproblémová je kombinace Duku s fungicidy nebo regulátory růstu.

Pozitivem bezesporu je, že Duke není vyloučen z použití v OP II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod. To představuje další nespornou výhodu, která se dnes rozhodně počítá.

Aktuality