slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

COLZAMID ®

Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k preemergentnímu hubení jednoletých dvouděložných a jednoletých jednoděložných plevelů v ozimé řepce, brokolici, květáku, kapustě růžičkové, zelí hlávkovém, kapustě kadeřavé, kapustě krmné, při pěstování tabáku virginského a jahodníku.

NÁVOD K POUŽITÍ

Plodina, oblast
použití
Škodlivý
organismus, jiný
účel použití
Dávkování,
mísitelnost
OL (dny) Poznámka:
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
4) Pozn. k dávkování
5) Umístění
6) Určení sklizně
brokolice, květák, kapusta
růžičková, zelí
hlávkové,
kapusta
kadeřavá a
kapusta krmná
plevele jednoděložné
jednoleté,
plevele
dvouděložné
jednoleté
2,78 l/ha AT

1) před výsadbou

2) preemergentně

4) se zapravením

5) pole

řepka olejka ozimá plevele
jednoděložné
jednoleté,
plevele
dvouděložné
jednoleté
1,5 - 2,5 l/ha AT 1) před výsevem
2) preemergentně
4) bez zapravení
řepka olejka ozimá plevele
jednoděložné
jednoleté,
plevele
dvouděložné
jednoleté
2,0 - 2,5 l/ha AT 1) preemergentně do 3
dnů po zasetí
2) preemergentně
4) bez zapravení
tabák virginský plevele
jednoděložné
jednoleté,
plevele
dvouděložné
jednoleté
2,0 - 3,0 l/ha AT 1) před výsadbou
2) preemergentně
4) bez zapravení
5) pole

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob
aplikace
Max. počet aplikací
v plodině
řepka olejka 200-300 I/ha před výsevem,
400-600 I/ha po výsevu
postřik 1x na podzim
tabák virginský 50 000 l/ha zálivka 1x na jaře
brokolice, květák, kapusta růžičková, zelí
hlávkové, kapusta kadeřavá a kapusta
krmná
400-600 l/ha postřik 1x na jaře

APLIKAČNÍ POZNÁMKY

Nižší aplikační dávka se používá na lehkých půdách, vyšší aplikační dávka se používá na těžkých půdách.
Tabák virginský: aplikační dávka odpovídá 0,2-0,3 ml/m2, aplikační kapalina 5 I/m2.
Spektrum plevelů:
Plevele citlivé - chundelka metlice, lipnice roční, plevele heřmánkovité, ptačinec žabinec, merlíky
Plevele méně citlivé - rozrazily, penízek rolní, kokoška pastuší tobolka

NÁVOD K POUŽITÍ - MENŠINOVÉ POUŽITÍ

1) Plodina,
oblast použití
2) Škodlivý
organismus, jiný
účel použití
Dávkování, mísitelnost OL (dny) Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
4) Pozn. k dávkování
5) Umístění
6) Určení sklizně
jahodník plevele
jednoděložné
jednoleté, plevele
dvouděložné
jednoleté
2,5 l/ha AT 1) před začátkem
vegetace, po sklizni
2) preemergentně

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v
plodině
jahodník 400-600 l/ha postřik 1x za rok

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina bez redukce tryska 50% tryska 75% tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
brokolice, květák, kapusta růžičková, zelí hlávkové, kapusta kadeřavá, kapusta krmná, řepka olejka ozimá, tabák 4 4 4 4
Jahodník 4 4 4 4

Při aplikaci přípravku do brokolice, květáku, kapusty růžičkové, zelí hlávkového, kapusty kadeřavé, kapusty krmné a tabáku:
Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.
Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

následné plodiny : 

Před pěstováním následných plodin pozemek zorejte do hloubky 20 cm. Na jaře plodiny nepěstujte dříve, než za 7 měsíců od aplikace přípravku. Kukuřice může být pěstována po uplynutí 9 měsíců od aplikace přípravku. Na podzim plodiny pěstujte po uplynutí 12 měsíců od aplikace přípravku.

NÁHRADNÍ PLODINY : 

Pěstování náhradních plodin konzultujte s držitelem povolení.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty, ani oseté pozemky, nebo pozemky určené k setí!

Datum aktualizace

31.5.2018 00:00

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.